Årsmöte 2018

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Årsmöte Lördagen den 10/3 -18

13:00

Första direktionen hos GDJ (mars 1855) bestod av följande personer:


W. Nisser

P. Murén

Erik Dan. Grape

G. A. Lundhquist

W. Elfbrink

G. F. Göransson

O. L. Krey


Källa: GEFLE-DALA JÄRNVÄGAR 1855-1908


"Förvaltningen af järnvägen utöfvas af direktionen, som är underordnad

bolagsstämmans beslut. Detaljskötseln af de olika afdelningame är däremot öfverlämnad åt afdelningscheferna.

Under järnvägens första 40 år var trafikchefen ansvarig inför direktionen icke blott för trafikens säkra och ändamålsenliga bedrifvande utan äfven för att ordning vid trafik-, ban- och maskinafdelningama iakttogs i allt, som rörde ekonomi och disciplin, och ägde han utfärda alla order och föreskrifter, som

han härför ansåg nödvändiga."
Källa GEFLE-DALA JÄRNVÄGAR 1855-1908


Välkomna till årsmötet.


Vi kallar till årsmöte kl 13:00 pappersbruket i Grycksbo. Ingång vid Porten.


Inledning

Årsmötet


Dagordning vid Årsmötet

a. Årsmötets öppnande


b. Val av ordförande för årsmötet


c. Val av protokollförare samt två justeringsmän


d. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.


e. Föredragning av styrelsens berättelse för det sist förflutna versamhetsåret


f. Föredragning av föreningens ekonomiska ställning för samma tid


g. Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid


h. Fråga om fastställande av balansräkning


i. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


j. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet


k. Frågor som av medlem stadgeenligt väckts


l. Fastställande av antalet styrelseledarmöter och suppleanter


m. Val av föreningens och tillika styrelsens ordförande


n. Val av styrelseledamöter och suppleanter


o.Val av revisorer och revisorssuppleant


p. Val av valberedning


q. Fråga om nästa års medlemsavgift


r. Övriga frågor


s. Årsmötets avslutande


Fika

37 st av GDJs lok hade namn. Från 1899 endast numrerades loken.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved